Uchwały sejmiku

Nr 105/17 z dn. 20-06-2017

w sprawie nadania statutu Mazowieckiemu Specjalistycznemu Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

więcej

Nr 104/17 z dn. 20-06-2017

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Fundacją „Otwartych Serc” umowy na realizację w latach 2017-2019 zadania pn. „Rozbudowa budynku do kompleksowej rehabilitacji i terapii dzieci i młodzieży wielorako niepełnosprawnej w tym uczęszczających do Społecznych Szkół Specjalnych Podstawowej i Gimnazjum prowadzonych przez Fundację „Otwartych Serc” w Sulejówku”

więcej

Nr 103/17 z dn. 20-06-2017

w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w wojewódzkim publicznym transporcie zbiorowym

więcej

Nr 102/17 z dn. 20-06-2017

w sprawie Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020

więcej

Nr 101/17 z dn. 20-06-2017

w sprawie wyboru przedstawiciela Samorządu Województwa Mazowieckiego do składu Rady Społecznej Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina w Rudce oraz zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 100/17 z dn. 20-06-2017

zmieniająca uchwałę  w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania „OSP-2017”

więcej

Nr 99/17 z dn. 20-06-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu

więcej

Nr 98/17 z dn. 20-06-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu

więcej

Nr 97/17 z dn. 20-06-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5

więcej

Nr 96/17 z dn. 20-06-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i dwutlenku azotu w powietrzu

więcej
Uchwały sejmiku

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.