Uchwały sejmiku

2007.04.27

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 64/07
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 24 kwietnia 2007 r.

w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm. )), w związku z art. 165, art. 168, art. 180, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. )) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 2.278.281.482 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów określona w ust. 1 obejmuje między innymi:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 46.945.209 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do uchwały,
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa w kwocie 50.851.267 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1c do uchwały,
3) dotacje celowe otrzymane z z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4.019.797 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1d do uchwały,
4) dotacje celowe na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.134.680 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1e do uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 2.878.515.555 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 600.234.073 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku Nr 3 do uchwały, na które składają się pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, długoterminowy krajowy kredyt bankowy oraz długoterminowy kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

§ 4.

Uchyla się załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 1/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 41, poz. 854, z późn. zm.).

§ 5.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Robert Soszyński

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 249, poz. 1832, oraz z 2007 r. Nr 50 poz. 331.

Pliki do pobrania

Rozmiar 225 kB , Liczba pobrań: 507, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar 1518 kB , Liczba pobrań: 156, Archiwum WinRAR-a (ZIP)
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.