Uchwały sejmiku

2007.09.19

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 119/07
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 10 września 2007 r.

w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, ze zm. )), w związku z art. 165, art. 168, art. 180, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm. )) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 2.494.924.917 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do uchwały.
2. Ustala się dochody budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 56.021.471zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do uchwały.
3. Ustala się dochody budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa w kwocie 95.727.529 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1c do uchwały.
4. Ustala się dochody budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3.923.447 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1d do uchwały.
5. Ustala się dochody budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.270.811 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1e do uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 3.008.318.736 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 513.393.819 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku Nr 3 do uchwały, na które składają się m.in. pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, długoterminowy krajowy kredyt bankowy oraz długoterminowy kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2007 rok, zgodnie z załącznikiem

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Krzysztof Borkowski

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

Pliki do pobrania

Rozmiar 213 kB , Liczba pobrań: 320, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar 1878 kB , Liczba pobrań: 99, Archiwum WinRAR-a (ZIP)
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.