Uchwały sejmiku

2008.01.03

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 230/07
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm. )), w związku z art. 165, art. 182, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm. )) - uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się dochody budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 2.726.020.582 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów określona w ust. 1 obejmuje między innymi:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 77.313.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do uchwały,
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa w kwocie 8.338.853 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1c do uchwały,
3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.429.102 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1d do uchwały,
4) dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.492.392 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1e do uchwały,
5) dotacje rozwojowe w kwocie 294.760.203 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1f do uchwały,
6) dochody z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.231.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1g do uchwały.
§ 2.
Ustala się wydatki budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 3.379.676.257 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.
Ustala się deficyt budżetu w wysokości 653.655.675 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku Nr 3 do uchwały, na które składają się pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, długoterminowych kredytów na rynku zagranicznym, emisja obligacji na rynku zagranicznym.

§ 4.
1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 20.212.590 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na zwroty do budżetu państwa

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Robert Soszyński

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.
2)) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 oraz Nr 140, poz. 984.

Pliki do pobrania

Rozmiar 1818 kB , Liczba pobrań: 158, Archiwum WinRAR-a (ZIP)
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.