Uchwały sejmiku

2003.02.24

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 11/2003
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 24 lutego 2003 r.

w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2003 rok

Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1590 ze zm./ oraz art.109, art.122, art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155, poz.1014 ze. zm./ - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 459.401.502 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów określona w ust. 1 obejmuje między innymi:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 82.776.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do uchwały,
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa w kwocie 83.971.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1c do uchwały,
3) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące i inwestycyjne jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 9.955.542 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1d do uchwały,
4) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 225.883 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1e do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 478.351.502 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Wydatki określone w ust.1 obejmują między innymi wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa w wysokości 82.776.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 18.950.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Prognozę długu województwa na dzień 31 grudnia 2002r. i lata następne stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 2.000.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 1.260.000 zł z przeznaczeniem na:
- wydatki i dotacje na inwestycje dla samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i kolumn t

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.