Uchwały sejmiku

2003.06.09

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 48/2003
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 09 czerwca 2003 r.

w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2003 r.

Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1590 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 214. poz. 1806) oraz art.109, art.112, art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając dochody na kwotę 479.306.537 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając wydatki na kwotę 511.581.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 32.274.563 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 5.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2003 rok polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 65.000 zł, pochodzącą ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi.


DOCHODY (+65.000 zł)

Dział 853 – Opieka społeczna (+65.000 zł)
Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+65.000 zł)
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 65.000 zł w § 270 środki zagraniczne niepodlegające zwrotowi, pozyskane na podstawie umowy finansowej dotyczącej dotacji z budżetu Programu „Promowanie integracji europejskiej za pośrednictwem organizacji pozarządowych” – PL0101.10 zawartej pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej reprezentowanym przez działającą w jego imieniu Fundację Fundusz Współpracy, Jednostkę Finansująco - Kontraktującą a Zarządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.
Środki finansowe pochodzą z Funduszu PHARE 2001.


WYDATKI (+65.000 zł)

Dział 853 – Opieka społeczna (+65.000 zł)
Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+65.000 zł)
Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 65.000 zł Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Bliżej Europy” w ramach Programu „Promowanie integracji europejskiej za pośrednictwem organizacji pozarządowych – Teraz integracja”, w tym na przeprowadzenie szkolenia dla grupy Liderów Integracji Europejskiej zatrudnionych w mazowieckich urzędach pracy, przeprowadzenie przez Liderów seminariów informacyjnych dla pracowników urzędów pracy oraz wybranej grupy docelowej, publikacji na temat legalnej pracy w państwach Unii Europejskiej oraz realizację innych zadań określonych umową.
Środki pochodzą z Funduszu PHARE 2001.


  • Szczegółowy plan budżetu
  • powrót

    Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.