Uchwały sejmiku

2003.08.25

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 70/2003
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 25 sierpnia 2003 r.

w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2003 r.

Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1590 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz.1271 i Nr 214. poz. 1806/ oraz art.109, art.112, art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148 i Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając dochody na kwotę 493.627.892 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do uchwały.
2. Kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje między innymi:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 102.358.499 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do uchwały;
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa w kwocie 87.377.355 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1c do uchwały;
3) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące i inwestycyjne jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 11.621.484 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1d do uchwały;
4) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 981.445 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1e do uchwały;
5) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.810.616 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1f do uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając wydatki na kwotę 521.956.463 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2003 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w planie dotacji dla instytucji kultury na wydatki bieżące na 2003 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sek

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
 • Szczegółowy plan budżetu

  1. DOCHODY (+ 2.100.979 zł)

  Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2003 rok polegające na zwiększeniu dochodów o kwotę 2.100.979 zł.

  Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (+811.681 zł)
  Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych (-857.720 zł)
  1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 242.280 zł, w tym §075 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 100.000 zł, w §084 – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych o kwotę 11.000 zł oraz w §092 – pozostałe odsetki o kwotę 131.280 zł.
  2) W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przenosi się dochody w kwocie 1.100.000 zł zaplanowane w §097 – wpływy z różnych dochodów do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Środki pozyskane od Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” na podstawie porozumienia na opracowanie dokumentacji technicznej Potoku Służewieckiego i wykonanie wynikającego z niej niezbędnego zakresu robót.

  Rozdział 01008 – Melioracje wodne (+ 1.669.401 zł)
  Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.669.401 zł w §244 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na podstawie Promesy Nr 79/2003/G przyznania środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m.st. Warszawy.

  Dział 710 Działalność usługowa (+ 47.193 zł)
  Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego (+ 47.193 zł)
  Zwiększa się plan dochodów o kwotę 47.193 zł w § 097 wpływy z różnych dochodów z tytułu ujmowania w księgach rachunkowych jednostki pełnych kosztów eksploatacyjnych.

  Dział 853 – Opieka społeczna (+142.105 zł)
  Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnyc

 • powrót

  Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.