Uchwały sejmiku

2003.09.22

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 72/2003
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 września 2003 r.

w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2003 r.

Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1590 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz.1271 i Nr 214. poz. 1806/ oraz art.109, art.112, art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148 i Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874/ - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając dochody na kwotę 506.321.544 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do uchwały.
2. Kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje między innymi:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 117.688.499 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do uchwały;
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa w kwocie 88.395.999 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1c do uchwały;
3) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące i inwestycyjne jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 11.712.484 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1d do uchwały;
4) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.006.445 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1e do uchwały;
5) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.870.616 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1f do uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając wydatki na kwotę 538.596.107 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2003 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w planie dotacji dla instytucji kultury na wydatki bieżące na 2003 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków gospodarstw pomocnic

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
 • Szczegółowy plan budżetu

  1. DOCHODY (-3.739.992 zł)

  Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2003 rok polegające na zmniejszeniu dochodów o kwotę 3.739.992 zł.

  Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (+65.000 zł)
  Rozdział 01018 – Rolnictwo ekologiczne (+50.000 zł)
  Zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000 zł w § 244 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na podstawie Porozumieniem z dnia 17 lipca 2003 roku w sprawie finansowania przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska, realizowanych z udziałem środków WFOŚiGW przez jednostki organizacyjne Województwa Mazowieckiego.

  Rozdział 01095 – Pozostała działalność (+15.000 zł)
  Zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.000 zł w § 244 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na podstawie Porozumieniem z dnia 17 lipca 2003 roku w sprawie finansowania przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska, realizowanych z udziałem środków WFOŚiGW przez jednostki organizacyjne Województwa Mazowieckiego.

  Dział 600 Transport i łączność (+80.000 zł)
  Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie (+80.000 zł)
  Zwiększa się plan dochodów o kwotę 80.000 zł w § 630 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Środki pozyskane na podstawie porozumienia z gminą Stupsk.

  Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (-1.500.000 zł)
  Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (-1.500.000 zł)
  Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.500.000 zł w § 084 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w związku ze wstrzymaniem sprzedaży nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Borowej 6/12.

  Dział 710 Działalność usługowa (-120.882 zł)
  Rozdział 71003 – Biu

 • powrót

  Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.