Uchwały sejmiku

2003.11.17

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 110/2003
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 17 listopada 2003 r.

w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2003 r.

Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1590 ze zm. ) oraz art.109, art.112, art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 ze zm. ) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając dochody na kwotę 510.488.728 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do uchwały.
2. Kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje między innymi:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 121.558.499 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do uchwały;
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa w kwocie 90.125.933 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1c do uchwały;
3) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące i inwestycyjne jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 11.833.812 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1d do uchwały;
4) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.085.175 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1e do uchwały;
5) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.925.616 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1f do uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając wydatki na kwotę 542.763.291 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2003 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2003 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków środków specjalnych na 2003 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazow

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
 • Szczegółowy plan budżetowy - tekst jednolity


  1. DOCHODY (+621.276 zł)

  Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2003 rok polegające na zwiększeniu dochodów o kwotę 621.276 zł.

  Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (-13.980 zł)
  Rozdział 01018 – Rolnictwo ekologiczne (-13.980 zł)
  Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 13.980 zł w § 244 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

  Dział 710 Działalność usługowa (+0 zł)
  Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+0 zł)
  Przenosi się środki w kwocie 86.484 zł pozyskane na podstawie porozumienia z Regionem Ile-de-France z § 270 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących samorządów województw pozyskane z innych źródeł do § 097 - wpływy z różnych dochodów.

  Dział 750 Administracja publiczna (+400.000 zł)
  Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (+400.000 zł)
  Zwiększa się plan dochodów o kwotę 400.000 zł w § 097 - wpływy z różnych dochodów, ujętą w wykazie wydatków nie wygasających z upływem 2002 roku (Uchwała Nr 91/02 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 września 2002 r). Z uwagi na długotrwałą procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie jest możliwe wykorzystanie ww. środków na zaplanowane zadanie tj. zakup niezbędnej aparatury medycznej (RTG i USG) dla Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu w Konstancinie przed upływem ostatecznego terminu dokonania wydatku - 31.12.2003r.

  Dział 801 – Oświata i wychowanie (+23.000 zł)
  Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe (+5.000 zł)
  Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł w § 097 - wpływy z różnych dochodów.

  Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli (- 20.000 zł)
  Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20.000 zł w § 222 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie por
 • powrót

  Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.