Uchwały sejmiku

2003.12.15

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 120/2003
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 15 grudnia 2003 r.

w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2003 rok

Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm. ) oraz art.109, art.112, art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn. zm. ) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając dochody na kwotę 507.313.724 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do uchwały.
2. Kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje między innymi:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 121.458.499 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do uchwały;
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa w kwocie 90.151.422 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1c do uchwały;
3) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące i inwestycyjne jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10.724.891 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1d do uchwały;
4) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.085.175 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1e do uchwały;
5) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.925.616 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1f do uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając wydatki na kwotę 539.588.287 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2003 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2003 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków środków specjalnych na 2003 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w wykazie wieloletnich zadań in

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.