Uchwały sejmiku

2003.12.15

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 121/2003
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 15 grudnia 2003 r.

w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2003 r.

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. ) i art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2003 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2003 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler

1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851
3)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Zgodnie z art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ) niezrealizowane kwoty wydatków zamieszczone w budżecie Województwa Mazowieckiego wygasają z upływem roku budżetowego.
Na podstawie art. 130 ust. 2 i 3 w/w ustawy Sejmik Województwa Mazowieckiego może ustalić wykaz wydatków niewygasających z upływem 2003 roku oraz określić ostateczny termin dokonania wydatku ujętego w tym wykazie. Łącznie z wykazem ustala się plan finansowy wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Zgodnie z powyższym przedkłada się projekt wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2003 oraz projekt planu finansowego wydatków:

1. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie wnioskuje o umieszczenie w wykazie środków niewygasających z upływem 2003 roku kwoty 1.700.000 zł stanowiącej sumę następujących wydatków:
- Opracowanie dokumentacji projektowej – kwota 600.000 zł,
- Zimowe utrzymanie dróg – kwota 400. 000 zł,
- „Przebudowa drogi Przystałowice - Potworów odc. 2+200 do 4+200 o dł. 2,0 km, I etap 1,0 km” – kwota 600.000 zł,
- „Przebudowa drogi w m. Zielonka odc. 0,480 km” – kwota 100.000 zł.
Zakończenie realizacji wyżej wymienionych zadań z zakresu wojewódzkich dróg publicznych w roku 2003 jest niemożliwe z uwagi na warunki atmosferyczne, które uniemożliwiają m.in. położenie masy bitumicznej oraz wykonanie terenów zielonych.

2. Mazowiecki Zarząd Nieruchomości wnioskuje o umieszczenie w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2003 roku kwoty 250.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z administrowaniem nieruchomościami.

3. Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego wnosi o umieszczenie w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2003 kwoty 400.000 zł na pokrycie kosztów przygotowania inwestycji budowy siedziby władz Samorządu Województwa Mazowieckiego.

4. Departament Edukacji Publicznej i Sportu wnioskuje o umieszczenie w wykazie środków niewygasających z upływem 2003 roku kwoty 892.300 zł zaplanowa
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.