Uchwały sejmiku

2004.01.26

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 10/2004
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 26 stycznia 2004 r.

w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2004 rok

Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1590 ze. zm. / oraz art.109, art.122, art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148 ze. zm. / - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 785.146.577 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów określona w ust. 1 obejmuje między innymi:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 28.859.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do uchwały,
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa w kwocie 1.665.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1c do uchwały
3) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 35.571 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1d do uchwały,
4) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 470.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1e do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 887.513.047 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Wydatki określone w ust.1 obejmują między innymi wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa w wysokości 28.859.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 102.366.470 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Prognozę długu województwa na dzień 31 grudnia 2004r. i lata następne stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 5.000.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na dotacje dla instytucji kultury na dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych związanych z upowszechnianiem kultury oraz na remonty – kwota 1.000.000 zł

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.