Uchwały sejmiku

2004.03.08

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 20/2004
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 08 marca 2004 r.

w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku do składu Rady Społecznej działającej przy SPZOZ „Meditrans Ostrołęka” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1992 r. Nr 91, poz. 408 z późn. zm. ) w związku z § 2 ust. 1 uchwały Nr XIX/74/99 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie zasad wyłaniania i odwoływania przez Sejmik Województwa Mazowieckiego członków Rady Społecznej działającej przy publicznych zakładach opieki zdrowotnej o wojewódzkim obszarze działania – Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Sejmik Województwa Mazowieckiego dokonał wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej działającej przy SPZOZ „Meditrans Ostrołęka” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce w następującym składzie:
1) Dariusz Maciak,
2) Stanisław Szczepanek,
3) Henryk Toryfter.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110 z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz.935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz.1407 z 2002 r. Nr 113, poz. 984. z 2003 r. Nr.45, poz. 391 i Nr 171, poz. 1663 oraz z 2004 r. Nr 88, poz. 961 i Nr 124, poz. 1151 i 1152.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
W związku z upływem w dniu 16 maja 2004 roku kadencji Rady Społecznej działającej przy SPZOZ „Meditrans Ostrołęka” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce, zaistniała konieczność, zgodnie z wymogiem art. 45 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, dokonania wyboru nowych przedstawicieli Sejmiku do pracy w ww. Radzie.
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.