Uchwały sejmiku

2004.03.08

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 21/2004
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 08 marca 2004 r.

w sprawie wojewódzkiego planu zdrowotnego na rok 2005

Na podstawie art.18 pkt.20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. ), oraz art. 102 ust.1 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 z późn. zm. ), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się plan zdrowotny na rok 2005, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568,
2) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 190, poz. 1864, Nr 202, poz. 1956, Nr 210, poz. 2037 i Nr 223, poz. 2217.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Ustawą z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 z późn. zm.) Sejm nałożył na Samorząd Województwa Mazowieckiego obowiązek opracowania wojewódzkiego planu zdrowotnego. W myśl art. 102 ust.1 ww. ustawy ,,projekt wojewódzkiego planu zdrowotnego opracowuje zarząd województwa, a zatwierdza sejmik województwa, w drodze uchwały.”
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakim powinien odpowiadać wojewódzki plan zdrowotny oraz zakresu danych niezbędnych do przygotowania tego planu plan ten zawiera:
- charakterystykę zdrowotną populacji województwa z uwzględnieniem czynników mających wpływ na stan zdrowia,
- potrzeby zdrowotne wynikające z oceny stanu zdrowotnego obywateli, poprzez określenie liczby świadczeń zdrowotnych według wskazanych w rozporządzeniu świadczeń zdrowotnych na 10 tys. ubezpieczonych,
- kierunki działań określone przez zarząd województwa ze wskazaniem priorytetów, których celem jest zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych obywateli oraz poprawa stanu ich zdrowia.
W planie określa się cele strategiczne oraz działania, środki techniczne i organizacyjne służące osiągnięciu tych celów, a także terminy wykonania tych działań.
Zatwierdzony przez Sejmik wojewódzki plan zdrowotny na rok 2005 przekazuje się do właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu do dnia 15 kwietnia 2004 r.
W związku z powyższym wnosi się projekt uchwały Sejmiku w sprawie wojewódzkiego planu zdrowotnego.
Podjęcie powyższej uchwały nie rodzi skutków finansowych dla Samorządu Województwa Mazowieckiego.
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.