Uchwały sejmiku

2004.03.08

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 22/2004
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 08 marca 2004 r.

w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. ) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się Wojciecha Wierzejskiego z Komisji Promocji Województwa Mazowieckiego i Współpracy z Zagranicą.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w:
Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Ze względu na zgłoszony przez zainteresowanego radnego wniosek, Sejmik Województwa Mazowieckiego, zgodnie z jego prośbą, dokonuje zmian w składach osobowych Komisji.
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.