Uchwały sejmiku

2004.03.08

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 23/2004
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 08 marca 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. 1) ) oraz art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.2)) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się projekt planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2004.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268,
z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229, Nr 125, poz. 1363 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 166, poz. 1612


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
 • Plan Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

  Projekt planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2004 r. został skonstruowany w oparciu o przewidywane wykonanie planu finansowego WFGZGiK w 2003 r. oraz przewidywane wykonanie planu finansowego Powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2003 r.
  Na podstawie powyższych informacji ustalono planowany stan Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na dzień 01.01.2004 r. w wysokości 4 046 tys. zł.
  Przychody zostały zaplanowane w wysokości 6 208 tys. zł, w tym:
  • przychody własne ustalono na kwotę 600 tys. zł, w tym wpływy z różnych opłat 300 tys. zł i wpływy z pozostałych odsetek 300 tys. zł,
  • pozostałe przychody ustalono na kwotę 500 tys. zł,
  • wpływy z przelewów redystrybucyjnych (10% odpisów z funduszy powiatowych na fundusz centralny) – na kwotę 2 554 tys. zł,
  • wpływy z przelewów redystrybucyjnych (10% odpisów z funduszy powiatowych na fundusz wojewódzki) – na kwotę 2 554 tys. zł.

  Wydatki planuje się w wysokości 7 994 tys. zł, w tym:
  • zakup usług remontowych – prace adaptacyjne i remontowe w obiektach BGWM w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 28 i ul. Mycielskiego 21 - kwota 100 tys. zł,
  • zakup usług pozostałych – prace geodezyjno – kartograficzne (w tym: z zakresu Bazy Danych Topograficznych, systemu precyzyjnego pozycjonowania GPS dla aglomeracji warszawskiej i województwa mazowieckiego), realizacja zadań Marszałka Województwa Mazowieckiego wykonywanych przy pomocy Biura Geodety Województwa Mazowieckiego, kontynuacja współpracy z KBN w zakresie metodyki tworzenia baz danych GIS – kwota 4 750 tys. zł,
  • wydatki inwestycyjne - sieć teleinformatyczna, klimatyzatory, prace adaptacyjne – kwota 100 tys. zł,
  • zakupy inwestycyjne – sprzęt i oprogramowanie (do obsługi wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kancelarii tajnej ) – kwota 4
 • powrót

  Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.