Uchwały sejmiku

2004.03.08

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 24/2004
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 08 marca 2004 r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu rozliczania tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

Na podstawie art. 18 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. ) i art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ) w związku z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwałę stosuje się do zadań publicznych innych niż określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873) – zwanej dalej „ustawą”.

§ 2.

Uchwała reguluje:
1) tryb postępowania o udzielenie dotacji,
2) sposób rozliczania dotacji,
3) sposób kontroli wykonywania zleconego zadania.

§ 3.

1. Zarząd Województwa Mazowieckiego podejmuje decyzje o przyznaniu dotacji w ramach przewidzianych na ten cel środków w budżecie województwa, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji Sejmiku.
2. Do czasu uchwalenia budżetu dopuszcza się przyznawanie dotacji na podstawie projektu budżetu województwa.
3. Dotacje przyznane zgodnie z uchwałą muszą być wykorzystane w tym samym roku budżetowym, w którym zostały przyznane.

§ 4.

Podmioty ubiegające się o dotacje zobowiązane są do złożenia wniosku (oferty), którego wzór określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1891) – zwanej dalej „rozporządzeniem”.

§ 5.

1. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji ustala umowa, której wzór określa rozporządzenie.
2. Tryb przekazania dotacji określi umowa, o której mowa w ust.1.

§ 6.

Podmiot realizujący zadanie jest zobowiązany złożyć w departamencie merytorycznym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego sprawozdanie rzeczowo-

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874) w art. 17, pkt 2 w związku art. 23 ust. 2 nakłada na organ stanowiący obowiązek dostosowania do dnia 31 marca 2004 roku uchwał w sprawie trybu postępowania o udzielanie dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania w zakresie dotowania innych zadań publicznych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.