Uchwały sejmiku

2004.03.08

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 25/2004
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 08 marca 2004 r.

w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2004 rok

Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm. ) oraz art.109, art.112, art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm. ) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając dochody na kwotę 810.151.163 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do uchwały.
2. Kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje między innymi:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 48.753.612 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do uchwały;
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa w kwocie 1.665.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1c do uchwały;
3) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 815.571 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1d do uchwały;
4) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.570.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1e do uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając wydatki na kwotę 912.515.848 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 102.364.685 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Prognozę długu województwa na dzień 31 grudnia 2004r. i lata następne stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2004 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2004 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7.

Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2004 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8.

Wprowadza się zmi

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
 • Szczegółowy plan budżetu


  1. DOCHODY ( +2.229.974 zł)

  Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2004 rok polegające na zwiększeniu dochodów o kwotę 2.229.974 zł.

  Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (-1.171.660 zł)
  Rozdział 01008 – Melioracje wodne (-1.171.660 zł)
  1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 151 zł z tytułu 5% udziału w dochodach podlegających przekazaniu do budżetu państwa z tytułu opłat melioracyjnych.
  2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.171.811 zł w § 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

  Dział 710 – Działalność usługowa (-5.000zł)
  Rozdział 71097 - Gospodarstwa pomocnicze (-5.000 zł)
  Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.000 zł - wpływy części zysku Biura Geodety Województwa Mazowieckiego - gospodarstwa pomocniczego przy Urzędzie Marszałkowskim.

  Dział 758 Różne rozliczenia (+3.233.366 zł)
  Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+3.237.532 zł)
  Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.237.532 zł w § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa, z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.

  Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (+158.302 zł)
  Zwiększa się plan dochodów o kwotę 158.302 zł w § 0920 – pozostałe odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym budżetu Województwa Mazowieckiego.

  Dział 801 – Oświata i wychowanie (+10.800 zł)
  Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (+4.000 zł)
  Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez jednostkę oświatową o kwotę 4.000 zł.

  Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli (+6.800 zł)
  Dokonuje się zmian w planie dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 7.000 zł, w tym
 • powrót

  Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.