Uchwały sejmiku

2004.03.08

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 26/2004
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 08 marca 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. ) oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 789, Nr 170, poz. 1652, Nr 203, poz. 1966 ) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę Zarządowi Województwa Mazowieckiego na przystąpienie do rokowań w sprawie nabycia udziałów w PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim.

§ 2.

Nabycie udziałów, o których mowa w § 1 wymaga odrębnej uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
W dniu 3 lutego 2004 r. uchwałą Nr 80/88/04 Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na przystąpienie do porozumienia w sprawie udziału samorządów w prywatyzacji PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
Zgodnie z porozumieniem, którego treść ustalono w trakcie spotkania w Podkowie Leśnej w dniu 20 stycznia 2004 r. - jego uczestnicy: Burmistrz Podkowy Leśnej, Burmistrz Milanówka, Burmistrz Grodziska Maz., Burmistrz Brwinowa, Prezydent Pruszkowa, Wójt Gminy Michałowice oraz reprezentanci Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy i Zarządu Województwa Mazowieckiego postanowili o złożeniu oferty samorządowej w sprawie nabycia udziałów PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. w odpowiedzi na ogłoszone publicznie przez PKP S.A. w dniu 10 grudnia 2003r. zaproszenie do rokowań w sprawie nabycia udziałów PKP WKD Sp. z o.o.
Wszystkie samorządy gmin położone wzdłuż trasy WKD oraz samorząd m.st. Warszawy (porozumienie aktualnie w podpisie) i Samorząd Województwa Mazowieckiego są zdecydowane wziąć czynny udział w planowanych przekształceniach strukturalnych i własnościowych Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Zakłada się następujący podział udziałów spółki PKP WKD - 34% samorządy gmin zlokalizowane wzdłuż linii WKD poza m. st. Warszawy, 33% Prezydent m.st. Warszawy oraz 33 % Zarząd Województwa Mazowieckiego. W przekonaniu przedstawicieli samorządów, PKP WKD Spółka z o.o. powinna być spółką komunalną kontrolowaną przez samorządy Gmin położonych na jej trasie. Również ewentualna prywatyzacja Spółki powinna być przeprowadzona przez odpowiednią reprezentację tych samorządów. Władze samorządowe, w trosce o potrzeby swoich obywateli, zamierzają przejąć odpowiedzialność za dalsze losy WKD i proporcjonalnie do posiadanych lub pozyskanych środków finansowych, wspólnie programować jej rozwój. Tak pomyślane planowanie rozwoju WKD stanowić będzie jeden z elementów planowania rozwoju infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gmin.
Zgodnie z treścią art. 18 pkt 19 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa — do wy
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.