Uchwały sejmiku

2004.03.08

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 27/2004
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 08 marca 2004 r.

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu

Na podstawie art. 18 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. ) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Rozpatrywanie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu, zwanego dalej projektem uchwały, odbywa się w jednym czytaniu.
2. Do rozpatrywania projektu uchwały stosuje się odpowiednio Regulamin obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego, z uwzględnieniem postanowień § 2-3 niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zarząd Województwa Mazowieckiego przedkłada Sejmikowi Województwa Mazowieckiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zwane dalej sprawozdaniem, w terminie do dnia 31 marca.
2. Przewodniczący Sejmiku po otrzymaniu sprawozdania kieruje je niezwłocznie do Komisji Rewizyjnej.
3. Przewodniczący Sejmiku kieruje sprawozdanie, celem zaopiniowania, do pozostałych komisji.

§ 3.

1. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i opracowuje wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz przekazuje go do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.
2. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 1, Komisja Rewizyjna przedstawia Sejmikowi projekt uchwały zawierającej wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Ustala się harmonogram prac nad projektem uchwały, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w:
Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Zgodnie z art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych Sejmik Województwa Mazowieckiego rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu, przedstawione przez Zarząd w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym i podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu.
W celu umożliwienia wykonania powyższej procedury zgodnie z terminami nałożonymi przez ustawodawcę, opracowano tryb uchwalania uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu.
Komisja Rewizyjna, po otrzymaniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, opiniuje go i opracowuje wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz przesyła do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Po dokonaniu tych czynności rozpatrywanie projektu uchwały odbywa się w jednym czytaniu na posiedzeniu Sejmiku.


Załącznik do uchwały nr 27/2004
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 8 marca 2004 roku


Harmonogram prac nad projektem uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu
Lp. Termin Wyszczególnienie
1. Do 31 marca Przedstawienie przez Zarząd Sejmikowi sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
2. Do 8 kwietnia Opiniowanie wykonania budżetu w komisjach Sejmiku.
3. Do 9 kwietnia 1. Rozpatrzenie przez Komisję Rewizyjną opinii zgłoszonych przez pozostałe komisje Sejmiku.
2. Zaopiniowanie wykonania budżetu i sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu.
3. Opracowanie przez Komisję Rewizyjną projektu uchwały zawierającej wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego.
4. Do 30 kwietnia Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu z zachowaniem procedur pierwszego i drugiego czytania.
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.