Uchwały sejmiku

2004.04.26

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 48/2004
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 26 kwietnia 2004 r.

w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2004 r.

Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm. ) oraz art. 109, art. 112 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm. ) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając dochody na kwotę 829.585.264 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do uchwały.
2. Kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje między innymi:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 49.631.612 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do uchwały;
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa w kwocie 1.665.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1c do uchwały;
3) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 682.561 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1d do uchwały;
4) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.570.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1e do uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając wydatki na kwotę 931.949.949 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Prognozę długu województwa na dzień 31 grudnia 2004r. i lata następne stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2004 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w planie dotacji dla instytucji kultury na 2004 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w planie dotacji dla innych jednostek organizacyjnych na 2004 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7.

Ustala się plan dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na 2004 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8.

Wprowa

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.