Uchwały sejmiku

2004.06.07

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 59/2004
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 07 czerwca 2004 r.

w sprawie projektu statutu Województwa Mazowieckiego

Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 18 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt statutu Województwa Mazowieckiego, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały, uwzględniający uwagi zgłoszone przez Prezesa Rady Ministrów.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1860 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
  • Projekt STATUTU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

    W dniu 15 grudnia 2003 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę Nr 113/2004 w sprawie projektu statutu Województwa Mazowieckiego. Niezwłocznie po uchwaleniu, zgodnie z wymogami ustawowymi, projekt statutu został przesłany do Prezesa Rady Ministrów.
    W dniu 12 maja br. Prezes Rady Ministrów nadesłał swoje uwagi do przekazanego mu projektu statutu Województwa Mazowieckiego.
    W związku z tym Sejmik Województwa Mazowieckiego podejmuje uchwałę w powyższej sprawie, uwzględniającą uwagi nadesłane przez Prezesa Rady Ministrów.
  • powrót

    Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.