Uchwały sejmiku

2004.06.07

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 60/2004
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 07 czerwca 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) oraz art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991r. Nr 91, poz. 408 z późn. zm. )) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się statut Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku, stanowiący załącznik do uchwały Nr 3/04 Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym statutu, o którym mowa w § 1, traci moc statut zatwierdzony uchwałą Nr 35/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
 • Statut
 • Schemat organizacyjny

  Rada Społeczna Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku podjęła uchwałę Nr 2/2004 z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie rozszerzenia zakresu działalności oraz zmian organizacyjnych i restrukturyzacji zatrudnienia w WSPRiTS w Płocku oraz uchwałę Nr 3/2004 z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie statutu WSPRiTS w Płocku.
  Zmiana obowiązującego statutu (zatwierdzonego Uchwałą Nr 35/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2003 r.) dotyczy głównie zapisów § 5, § 11 i schematu organizacyjnego.
  Zmiany te wynikają z konieczności:
  - dostosowania zapisów Statutu do zmian wynikających z obowiązujących przepisów prawnych (np. likwidacja Kas Chorych),
  - wprowadzenia zmian związanych z restrukturyzacją i reorganizacją Zakładu,
  - uzupełnienia zakresu świadczeń o Nocną Pomoc Lekarską (rozszerzenie działalności przyczyni się do zaspokojenia potrzeb społeczeństwa i stworzy możliwość zdobycia dodatkowych środków finansowych, co jest niezbędne w sytuacji zawarcia na 2004 r. kontraktów mniej korzystnych (niższych o ok. 17%) w stosunku do ubiegłorocznych),
  - dostosowania schematu organizacyjnego do zmian wprowadzonych w Statucie.
  Z datą rejestracji w Krajowym Rejestrze sadowym nowego statutu, straci moc statut zatwierdzony uchwałą Nr 35/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2003 r.
 • powrót

  Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.