Uchwały sejmiku

2004.06.07

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 62/2004
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 07 czerwca 2004 r.

w sprawie skargi Rady Miejskiej w Ostrołęce

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. ) oraz art. 229 pkt 5 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Skargę Rady Miejskiej w Ostrołęce Sejmik uznaje za zasadną.

§ 2.

Treść uchwały wraz z uzasadnieniem doręczyć skarżącemu.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 13, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
18 marca 2004 r. wpłynęła do Sejmiku Województwa Mazowieckiego skarga Rady Miejskiej w Ostrołęce. Skarżący podnosił, że Zarząd Województwa Mazowieckiego rozwiązał stosunek pracy z Radnym Miasta Ostrołęki bez uzyskania uprzedniej zgody Rady Miejskiej, a więc naruszył art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Skarżący podnosił także brak odpowiedzi Zarządu Województwa na pismo Rady Miejskiej z dnia 4 listopada 2003 r.
Zarząd Województwa Mazowieckiego ustosunkował się do podniesionych zarzutów, stwierdzając w piśmie z dnia 1 kwietnia 2004 r., m.in. że Rada Miejska w Ostrołęce nie podjęła uchwały w powyższej sprawie w 30-dniowym terminie określonym w art. 80a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, a decyzja Zarządu Województwa w sprawie odwołania Dyrektora jest rozstrzygnięciem podlegającym regulacji powyższego przepisu. Tak więc, w związku z upływem powyższego terminu, wymóg zasięgnięcia opinii został spełniony, a wniosek Zarządu Województwa należy uznać za przyjęty w brzmieniu przez niego przedłożonym. Co do zarzutu braku odpowiedzi na pismo z dnia 4 listopada 2003 r., Zarząd stwierdził, że według oceny Zarządu Województwa Mazowieckiego informacja udzielona we wniosku z 25 września 2003 r. była wystarczająca i spełniała dyspozycję art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.
Odmienne stanowisko w tej sprawie zaprezentował prof. dr hab. Adam Jaroszyński, który w swojej opinii wyraził pogląd, że rozwiązanie stosunku pracy z radnym wymaga uprzedniej zgody rady, a rozwiązanie stosunku pracy z radnym będzie skuteczne jeśli rada gminy wyrazi na to zgodę. Zgoda ta nie może być dorozumiana, np. wskutek bezczynności w tym zakresie rady gminy. Powyższy przepis ma charakter bezwzględnie obowiązujący, a brak jest przepisu szczególnego, który stanowiłby jakiekolwiek odstępstwo. Nie stanowi przepisu szczególnego art. 80a ustawy o samorządzie województwa, dotyczy on bowiem, rozstrzygnięć organów samorządu województwa, a więc rozstrzygnięć publiczno-prawnych.
Co więcej, takie
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.