Uchwały sejmiku

2004.06.07

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 63/2004
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 07 czerwca 2004 r.

w sprawie trybu rozpatrywania skarg dotyczących zadań lub działalności Marszałka i Zarządu Województwa Mazowieckiego

Na podstawie art. 18 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. ) w związku z art. 229 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa tryb rozpatrywania skarg dotyczących zadań lub działalności Marszałka i Zarządu Województwa Mazowieckiego.

§ 2.

1. Skargę, o której mowa w § 1, Przewodniczący Sejmiku kieruje niezwłocznie do Marszałka lub Zarządu Województwa Mazowieckiego celem ustosunkowania się.
2. Termin udzielania odpowiedzi wynosi 14 dni.

§ 3.

1. Przewodniczący Sejmiku kieruje skargę wraz z odpowiedzią Marszałka lub Zarządu do Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, zwanej dalej Komisją, celem opracowania projektu uchwały.
2. Komisja w projekcie uchwały:
1) stwierdza właściwość Sejmiku do rozpatrzenia skargi;
2) wypowiada się co do zasadności skargi.
3. Komisja opracowuje projekt uchwały w terminie 10 dni od otrzymania skargi.

§ 4.

1. Rozpatrywanie projektu uchwały, o którym mowa w § 3 ust. 1, odbywa się na sesji Sejmiku w jednym czytaniu, obejmującym: przedstawienie projektu uchwały, pytania i dyskusję oraz głosowanie.
2. Do rozpatrywania projektu uchwały stosuje się odpowiednio Regulamin obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego, z uwzględnieniem § 2 i 3.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568
2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387 oraz 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Zgodnie z art. 229 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności zarządu i marszałka województwa jest sejmik województwa, z wyjątkiem spraw należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
W celu umożliwienia przeprowadzenia sprawnego postępowania skargowego, zgodnego z terminami nałożonymi przez ustawodawcę, opracowano uchwałę w sprawie trybu rozpatrywania skarg na działalność Marszałka i Zarządu Województwa Mazowieckiego.
W uchwale przyjęto, iż rozpatrywanie tego rodzaju skarg odbywa się w jednym czytaniu na sesji Sejmiku. Poprzedzone jest ono wyjaśnieniami Marszałka w danej sprawie oraz przygotowaniem projektu stosownej uchwały przez Komisję Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.