Uchwały sejmiku

2004.06.07

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 64/2004
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 07 czerwca 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na rok 2004

Na podstawie art. 11 ust. 4 pkt 2 i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm. ) oraz art. 16 ust. 5 i art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550 z późn. zm. ) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Mazowieckiego na rok 2004, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568.
2) zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 95, poz. 1041 i Nr 109, poz. 1158 z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1085, Nr 111, poz. 1197 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 230, poz. 1921 oraz z 2003 r. Nr 84, poz. 774.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
 • KONTRAKT DLA WOJEWÓDZWA MAZOWIECKIEGO NA ROK 2004


  Rada Ministrów Rozporządzeniem z dnia 16 marca br. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na rok 2004 (Dz. U. Nr 56, poz. 542) określiła dla województwa mazowieckiego wysokość wsparcia środkami budżetu państwa działań wynikających z programów wojewódzkich, szacunkowe kwoty na współfinansowanie projektów wynikających z komponentu wojewódzkiego ZPORR i Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III, a także wysokość dofinansowania inwestycji w zakresie regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych.
  Wniosek o przyznanie w 2004 r. środków z budżetu państwa określonych w Programie wsparcia Zarząd Województwa złożył Ministrowi Gospodarki, Pracy i Polityki Społeczej dnia 26 kwietnia 2004 r., zgodnie z wymogami zawartymi w art. 17 ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego oraz w rozdziale 4 Programu wsparcia.
  Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Mazowieckiego powstał w wyniku negocjacji prowadzonych pomiędzy stroną rządową reprezentowaną przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej a stroną samorządową reprezentowaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Każda ze stron powołała zespoły negocjacyjne w celu uzgodnienia w trybie roboczym zapisów szczegółowych kontraktu, wypracowania jego treści i przygotowania do podpisania.
  Kontrakt został przygotowany zgodnie z wzorem i wymogami formalnymi określonymi przez Ministerstwo i podpisany - z upoważnienia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej - przez Panią Irenę Herbst, Podsekretarza Stanu oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w dniu 29 kwietnia 2004 r.
  Kontrakt został zawarty tylko na rok 2004. W roku tym strona rządowa udostępni ze środków krajowych pochodzących z budżetu państwa kwoty 256.199 tys. zł (w ramach limitu określonego w art. 35 ustawy budżetowej na rok 2004) oraz 12.500 tys. zł (poza ww. limitem – z przeznaczeniem na inwestycje w środki trwałe w zakresie regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych). Przewidywana
 • powrót

  Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.