Uchwały sejmiku

2004.06.07

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 65/2004
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 07 czerwca 2004 r.

w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Na podstawie art. 18 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1510 z późn.zm. ) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
W dniu 5 września 2001 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 763/157/01 przystąpił do sporządzania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.
Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego został przyjęty uchwałą Nr 394/44/03 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 czerwca 2003 roku.
Pomimo, iż od dnia 11 lipca 2003 roku obowiązuje nowa ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), to z uwagi na przepis art. 85 ust. 2. stanowiący, iż do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego województw, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu oraz zawiadomiono o terminie wyłożenia tych planów do publicznego wglądu, ale postępowanie nie zostało zakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
W związku z powyższym oraz na podstawie interpretacji Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury z dnia 5 czerwca 2003 roku, znak: BM-at/8213-2/2003/824, (w załączeniu) Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego sporządzony został na podstawie starych przepisów.
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.