Uchwały sejmiku

2004.06.07

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 66/2004
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 07 czerwca 2004 r.

w sprawie powołania Rady Społecznej przy Centrum Leczenia Bólu i Akupunktury im. prof. Zbigniewa Garnuszewskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1) ) oraz art. 45 ust. 1 i ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991r. Nr 91, poz. 408 z późn. zm2)) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Radę Społeczną przy Centrum Leczenia Bólu i Akupunktury im. prof. Zbigniewa Garnuszewskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie, w następującym składzie:
1) Przewodnicząca Rady: Tamara Borkowska;
2) Przedstawiciele Sejmiku:
a) Cezary Holdenmajer,
b) Maciej Maciejowski,
c) Romuald Woźniak.
3) Przedstawiciel Wojewody: Paweł Pawlak.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568.
2) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz.1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84 poz.935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz.136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz.1407, z 2002 r. Nr 113, poz.984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz.1151 i 1152, Nr 171, poz.1663, Nr 213, poz.2081 i Nr 223, poz.2215.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
W dniu 18 marca 2004r. upłynęła 2-letnia kadencja Rady Społecznej działającej przy Centrum Leczenia Bólu i Akupunktury im. prof. Zbigniewa Garnuszewskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Winnicka 10.
W związku z powyższym zaistniała konieczność powołania przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Rady Społecznej na następną kadencję, zgodnie z art. 45 ust. 1 i ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej.
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.