Uchwały sejmiku

2004.07.05

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 87/2004
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 05 lipca 2004 r.

w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2004 rok

Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1590 ze zm. / oraz art.109, art.112, art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148 ze zm. / - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając dochody na kwotę 854.064.536 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do uchwały.
2. Kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje między innymi:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 51.080.768 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do uchwały;
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa w kwocie 21.665.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1c do uchwały;
3) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 682.561 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1d do uchwały;
4) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.649.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1e do uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając wydatki na kwotę 962.929.182 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Prognozę długu województwa na dzień 31 grudnia 2004r. i lata następne stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2004 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 7.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 8.


Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w DZ.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w DZ.U. z 2003r.Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz.1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
 • Załączniki


  1. DOCHODY ( +20.000.000 zł)
  Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2004 rok polegające na zwiększeniu dochodów o kwotę 20.000.000 zł.

  Dział 851 – Ochrona zdrowia (+20.000.000 zł)
  Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+20.000.000 zł)
  Na podstawie decyzji Nr 80 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego zwiększa się plan dochodów w § 6530 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa o kwotę 20.000.000 zł.


  2. WYDATKI (+20.000.000 zł)
  Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2004 rok polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę 20.000.000 zł.

  Dział 851 – Ochrona zdrowia (+20.000.000 zł)
  Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+20.000.000 zł)
  Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 20.000.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z kontraktu wojewódzkiego zawartego dnia 29.04.2004 r. pomiędzy Radą Ministrów a Marszałkiem Województwa Mazowieckiego tj. na budowę Szpitala w Radomiu - Józefowie – kwota 5.000.000 zł oraz dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce – kwota 15.000.000 zł.
  Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.


  3. Wprowadza się zmiany w planie finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych poprzez:
  - zwiększenie przychodów o kwotę 1.600.000 zł,
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 320.000 zł,
  - zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.000.000 zł,
  - zmniejszenie środków pieniężnych w stanie funduszu na koniec roku o kwotę 1.000.000 zł,
  - zmniejszenie należności w stanie funduszu na koniec roku o kwotę 720.000 zł.
 • powrót

  Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.