Uchwały sejmiku

2004.07.19

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 93/2004
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 19 lipca 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2004-2006

Na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Wojewódzki Plan Inwestycyjny na lata 2004 – 2006, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz Nr 116, poz. 1206.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Wieloletni Program Inwestycyjny Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2004-2006 jest jednym z instrumentów zarządzania procesami inwestycyjnymi w ujęciu strategicznym. Wypełnia cele zapisane w Strategii Województwa Mazowieckiego. Zawarte w nim przedsięwzięcia inwestycyjne zostały wyselekcjonowane w oparciu o priorytety Strategii oraz o przewidywane zdolności finansowe województwa w latach 2002-2006.
Wieloletni Program Inwestycyjny uwzględnia także postanowienia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.
Wieloletni Program Inwestycyjny będzie też niezwykle ważnym instrumentem do korzystania z funduszy strukturalnych dostępnych dla Mazowsza. Obejmuje on też w części niezbędny wkład samorządu województwa do zgłaszanych projektów
w ramach ZPORR oraz innych potencjalnych funduszy.
Wieloletni Program Inwestycyjny będzie podlegał aktualizacji w kolejnych okresach z uwzględnieniem dostępnych środków finansowych, jak też pojawiających się nowych priorytetów.
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.