Uchwały sejmiku

2004.07.19

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 95/2004
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 19 lipca 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Ząbkach przy ulicy Batorego 6

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm. ) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z późn. zm. ) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę Zarządowi Województwa Mazowieckiego na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Miasta Ząbki nieruchomości zabudowanej wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, położonej w Ząbkach przy ulicy Batorego 6, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie ewidencyjnym 1-16 jako działka 60 o powierzchni 1591 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Wołominie prowadzona jest księga wieczysta KW nr 26273.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568
2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152 i Nr 162, poz. 1568


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Własność Województwa Mazowieckiego, co do przedmiotowej nieruchomości, stwierdzona została decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 9/W/02 z dnia 8 kwietnia 2002 r.
Wniosek o założenie nowej księgi wieczystej i wpis prawa własności Województwa Mazowieckiego został złożony w Sądzie Rejonowym w Wołominie w lipcu 2002 r..
Nieruchomość zabudowana jest wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym, z 18 lokalami mieszkalnymi. Budynek jest w złym stanie technicznym i wymaga pilnych remontów elewacji, dachu, okien i klatek schodowych. Nieruchomość leży poza terenem Szpitala, w centrum Ząbek, w otoczeniu nieruchomości należących do Miasta.
Szacunkowa wartość nieruchomości według wyceny zleconej przez Szpital "Drewnica" w czerwcu 2002 r. wynosi: 1 841 000 zł.
20 marca 2003 r. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica" w Ząbkach uznał powyższą nieruchomość za zbędną do prowadzenia działalności statutowej i przedstawił ją do dyspozycji Zarządu.
W listopadzie 2003 r. Burmistrz Miasta Ząbki zwrócił się do Zarządu Województwa Mazowieckiego z wnioskiem o przekazanie nieruchomości w drodze darowizny, motywując swoją prośbę koniecznością zaspokojenia mieszkaniowych potrzeb mieszkańców oraz racjonalnego gospodarowania nieruchomością. Miasto wskazało także, że nieruchomość wraz z budynkiem stanowi ważny element architektoniczny centrum miasta, a ponieważ jest położona w sąsiedztwie nieruchomości miejskich, jej przejęcie przez Miasto pozwoli na zagospodarowanie otoczenia budynków zgodnie z potrzebami socjalno-bytowymi mieszkańców.
Dyrekcja Szpitala "Drewnica" poparła wniosek Miasta, wskazując, że wpływy z czynszów nie pokrywają bieżących kosztów utrzymania nieruchomości, a tym bardziej nie pozwalają na wykonanie koniecznych remontów.
Na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2003 r. Zarząd przyjął informację
w przedmiotowej sprawie i postanowił przekazać nieruchomość Miastu.
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.