Uchwały sejmiku

2004.07.19

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 96/2004
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 19 lipca 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między Województwem Mazowieckim a Miastem Garwolin

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm. ), art. 13 ust. ust. 1 oraz art. 14 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z późn. zm. ) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się Zarządowi Województwa Mazowieckiego zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości Województwa Mazowieckiego położonych w Garwolinie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki 7734/9, 7734/10 i 7740, uregulowanych w księgach wieczystych KW nr 60297 oraz KW nr 61664 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Garwolinie na nieruchomość Miasta Garwolin stanowiącą lokal użytkowy o powierzchni 221,41 m2, położony w Garwolinie przy ulicy Kościuszki 51, uregulowany w księdze wieczystej KW nr 35645 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Garwolinie, wraz z pomieszczeniami przynależnymi (piwnice - 6,24 m2 i 12,40 m2), udziałem w częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego działki nr 3134/8 o powierzchni 289 m2 wynoszącym 24005/121882.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568
2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Nieruchomości położone w Garwolinie, stanowiące działki 7740, 7734/9 i 7734/10, są własnością Województwa Mazowieckiego, co zostało ujawnione w księgach wieczystych KW nr 60297 oraz KW nr 61664. Stanowią one część nieruchomości pozostającej we władaniu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu. Działki 7734/9 i 7734/10 są niezabudowane. Działka 7740 jest zabudowana budynkiem starego magazynu warzyw. Pismem z dnia 20 maja 2004 r. Centrum zrzekło się działek o numerach 7740, 7734/9 i 7734/10.
Pismem z dnia 2 kwietnia 2003 r. Burmistrz Miasta Garwolin zwrócił się do zarządu Województwa Mazowieckiego z prośbą o przekazanie na rzecz Miasta powyższych nieruchomości z przeznaczeniem na drogi miejskie.
Departament Nieruchomości i Infrastruktury w porozumieniu z Departamentem Edukacji Publicznej i Sportu ustalił, że Miasto Garwolin jest właścicielem lokalu w Garwolinie przy ulicy Kościuszki 51, który mógłby zostać przejęty przez Województwo w zamian za działki Centrum. W lokalu znajduje się Biblioteka Pedagogiczna w Garwolinie - Filia Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach. W chwili obecnej Biblioteka wynajmuje część lokalu od Miasta Garwolina. Wynajmowana powierzchnia to 193 m2 z ogólnej powierzchni 221,41 m2. Miesięczny czynsz najmu wynosi 637 zł.
Na spotkaniu w Urzędzie Miasta Garwolina we wrześniu 2003 r. przedstawiciele Województwa i Miasta ustalili, że Miasto wykona podział oraz wycenę zarówno nieruchomości Województwa jak i Miasta. Decyzja podziałowa została wydana w dniu 2 kwietnia 2004 r.
Zestawienie wartości wydzielonych działek Województwa oraz wartości lokalu należącego do Miasta Garwolin wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w częściach wspólnych budynku oraz prawie użytkowania wieczystego gruntu kształtuje się następująco:

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.

Lp. Nr działki Powierzchnia Wartość nieruchomości