Uchwały sejmiku

2004.07.19

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 97/2004
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 19 lipca 2004 r.

w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2004 r.

Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1590 ze zm. / oraz art.109, art.112, art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148 ze zm. / - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając dochody na kwotę 919.092.879 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do uchwały.
2. Kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje między innymi:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 55.330.768 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do uchwały;
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa w kwocie 21.703.413 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1c do uchwały;
3) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.322.561 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1d do uchwały;
4) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.649.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1e do uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając wydatki na kwotę 1.030.607.525 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Prognozę długu województwa na dzień 31 grudnia 2004r. i lata następne stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie dotacji dla innych jednostek organizacyjnych na 2004 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały.
3. Ustala się plan wydatków na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2004-2006 zgodnie z załącznikiem Nr 3b do uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2004 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w planie dotacji dla instytucji kultury na 2004 rok, zgodnie z załącznikie

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.