Uchwały sejmiku

2004.07.19

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 98/2004
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 19 lipca 2004 r.

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. Mariana Weissa Zespół Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie

Na podstawie art.18 ust. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1590, z późn. zm. ) oraz art.52 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm. )- uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Udziela się Specjalistycznemu Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. Mariana Weissa Zespół Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie. na okres 11 lat, tj. od roku 2004 do roku 2015 włącznie, poręczenia kredytu zaciągniętego w Banku Kommunalkredit Austria AG.
2. Poręczenie obejmuje kapitał podstawowy w kwocie 24.000.000 zł, oraz odsetki w kwocie 10.945.802 zł, co łącznie stanowi kwotę 34.945.802 zł.
3. Samorząd Województwa Mazowieckiego w danym roku budżetowym poręcza ww. kredyt do wysokości przypadających do spłaty w danym roku rat wraz
z odsetkami:
2005 r. – do kwoty 1.127.282 zł,
od 2006 r. do 2015 r. - po 3.381.852 zł.
4. Każda spłata części kredytu zmniejsza odpowiedzialność poręczyciela.

§ 2.

Źródłem pokrycia zobowiązania wynikającego z udzielonego poręczenia będą dochody własne pochodzące z tytułów udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1086, z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206.
2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003r. Nr 45, poz.391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz.1851oraz z 2004 r. Nr 19,poz. 177, Nr 93,poz.890, Nr 121,poz.1264, Nr128,poz.1291.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
W dniu 30 marca 2004 r. na posiedzeniu Zarządu Województwa Mazowieckiego został przyjęty Program Restrukturyzacyjny Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. Mariana Weissa Zespół Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie, który między innymi zakłada :
? poprawę jakości świadczonych usług medycznych oraz osiągnięcie poziomu odpowiadającego standardom międzynarodowym,
? rozwijanie świadczenia usług medycznych,
? stabilizację funkcjonowania Centrum poprzez wdrożenie modelu finansowej obsługi zadłużenia i bieżącej działalności, racjonalizację ponoszonych kosztów - wdrożenie systemu monitorowania kosztów na poszczególnych stanowiskach,
? podnoszenie efektywności wykorzystania inwestowanych środków w drodze opracowywania procedur postępowania,
? prowadzenie dynamicznej polityki kadrowej.
Realizacja powyższych celów i zadań uzależniona jest od zaciągnięcia przez Centrum bankowego kredytu długoterminowego, który przeznaczony zostanie na uregulowanie zobowiązań powstałych w latach 1998 –2002. Rada Społeczna ww. Centrum pozytywnie zaopiniowała czynności podjęte przez Dyrektora w celu pozyskania środków finansowych w formie kredytu bankowego. Informacja w sprawie konwersji zadłużenia Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. M. Weissa SZPZOZ w Konstancinie została przedstawiona na posiedzeniu Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 23 lutego br. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął powyższą informację, jednocześnie wyrażając gotowość udzielenia wymaganego przez bank zabezpieczenia spłaty kredytu długoterminowego w formie jego poręczenia. Zobowiązania te powstały na wskutek zbyt niskich kontraktów na usługi zdrowotne. W 2003 roku po raz pierwszy Centrum osiągnęło dodatni wynik finansowy na działalności operacyjnej. Obsługa i konieczność regulowania powstałego w ubiegłych latach zadłużenia obciąża wynik finansowy jednocześnie uniemożliwia planowe zaopatrywanie ośrodka w niezbędne towary i usługi oraz moder
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.