Uchwały sejmiku

2004.07.19

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 99/2004
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 19 lipca 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., poz. 1590 z późn. zm .) oraz art. 21 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64. poz. 593) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W statucie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XV/66/99 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie powołania mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Do zadań Centrum należy w szczególności:
1) analiza sytuacji społecznej i zdrowotnej mieszkańców województwa mazowieckiego oraz przygotowanie okresowych raportów i ocen;
2) opracowywanie strategii, programów i planów działań będących w kompetencji Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki społecznej;
3) przeprowadzenie analiz i sporządzanie ocen sytuacji społeczno-ekonomicznej dla obszaru województwa mazowieckiego;
4) opracowanie i realizacja wojewódzkich programów dotyczących wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu;
5) prowadzenie postępowań dotyczących kierowania i umieszczania osób w Krajowym Ośrodku mieszkalno – Rehabilitacyjnym dla osób chorych na twardnienie rozsiane w Dąbku;
6) prowadzenie spraw z zakresu tworzenia i likwidacji specjalistycznych ośrodków szkoleniowo – rehabilitacyjnych szkolących osoby niepełnosprawne;
7) prowadzenie spraw z zakresu tworzenia oraz obsługi wojewódzkiej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych;
8) prowadzenie spraw z zakresu dofinansowania kosztów tworzenia i działalności zakładów aktywności zawodowej;
9) identyfikacja przyczyn i dokonywanie ocen w zakresie występowania zjawisk patologicznych – inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz ich organizowania i likwidacji;
10) organizowanie kształcenia pracowników, służb socjalnych oraz specjalistów promocji zdrowia;
11) prowadzenie banku informacji o podmiotach i osobach prowadzących działalność w zakresie p

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Potrzeba dokonania zmian w statucie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wynika z uwagi na konieczność dostosowania zadań Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej do następujących nowych uregulowań prawnych z zakresu polityki społecznej, tj.:
- ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143).
- ustawy z dnia 24 kwietnia 22003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873),
- rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560).
- ustawy z dnia 7 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).
- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255).
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593).

Aktualnie obowiązujące rozwiązania prawne nakładają na samorząd województwa nowe zadania. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym rozszerza zapis art. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 123 i Nr 167, poz. 1372), który nakazuje samorządowi wojewódzkiemu realizację zadań w postaci wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiącego część wojewódzkiej strategii i polityki społecznej. Wprowadza się punkt 2 w § 2 mówiący o opracowaniu strategii, programów i planów. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wydane rozporządzenie nakładają na samorząd wojewódzki zadania, które ujęto w punktach 4-9 zamiast dotychczasowych punktów 3-5. W punkcie 14 wprowadzono zapis wynikający z nowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej samorządowi wojewódzkiemu. Pozostałe punkty pozostawiono w dotychczasowym brzmieniu, zmieniając ich numerację.

W § 3 pu
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.