Uchwały sejmiku

2004.07.19

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 100/2004
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 19 lipca 2004 r.

w sprawie wniosku Rady Gminy Łaziska o zmianę granic Województwa Mazowieckiego

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. 1) w związku z art. 4b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 2)) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Opiniuje się negatywnie wniosek Rady Gminy Łaziska o zmianę granic Województwa Mazowieckiego, polegającą na wyłączeniu obszaru dwóch wsi - Kępa Gostecka i Kępa Solecka z obszaru Gminy Solec n/Wisłą i ich włączeniu do dotychczasowego obszaru Gminy Łaziska.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568.
2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 ,poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
W dniu 23 marca 2004 roku Wojewoda Mazowiecki wystąpił z prośbą o przedstawienie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zmiany przynależności terytorialnej wsi Kępa Gostecka i Kępa Solecka poprzez wyłączenie obu miejscowości z obszaru Gminy Solec nad Wisłą i przyłączenie do Gminy Łaziska.
Sejmik skierował przedmiotową sprawę pod obrady Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, która przedstawiła negatywne stanowisko w powyższej sprawie.
W związku z powyższym Sejmik Województwa Mazowieckiego, zgodnie z rekomendacją Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, podejmuje stosowną uchwałę negatywnie opiniującą przedmiotowy wniosek.
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.