Uchwały sejmiku

2004.08.30

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 115/04
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2004 r.

w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2004 rok

Na podstawie art.18 pkt 6 oraz 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 ze zm. ), art.109, art. 112, art.124, art.126 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 ze zm. ) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając dochody na kwotę 920.472.911 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do uchwały.
2. Kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje między innymi:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 56.434.300 zł;
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa w kwocie 21.703.413 zł;
3) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.322.561 zł;
4) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.925.500 zł.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając wydatki na kwotę 1.031.987.557 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Prognozę długu województwa na dzień 31 grudnia 2004 r. i lata następne stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2004 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w planie dotacji dla instytucji kultury na 2004 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w planie dotacji dla innych jednostek organizacyjnych na 2004 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7.

Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 9.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie w Urzędzi

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003r.Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
 • Szczegółowy plan budżetu

  1. DOCHODY ( +5.630.032 zł)

  Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2004 rok polegające na zwiększeniu dochodów o kwotę 5.630.032 zł.

  Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (+5.275.000 zł)
  Rozdział 01008 – Melioracje wodne (+1.025.000 zł)
  Na podstawie decyzji Nr 96 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego zwiększa się plan dochodów w § 2210 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę 1.025.000 zł.

  Rozdział 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (+4.250.000 zł)
  Na podstawie Uchwały Nr 131/K/04 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie uznania za nieważną w części uchwałę Nr 670/119/04 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lipca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2004 rok oraz decyzji Nr 82 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2004 roku zwiększa się plan dochodów w § 6514 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę 4.250.000 zł.

  Dział 851 – Ochrona zdrowia (+78.532 zł)
  Rozdział 85141 – Szpitale ogólne (+78.532 zł)
  Na podstawie decyzji Nr 98 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego zwiększa się plan dochodów w § 2210 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę 78.532 zł.

  Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+276.500 zł)
  Rozdział 92195 – Pozostała działalność (+276.500 zł)
  N
 • powrót

  Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.