Uchwały sejmiku

2004.10.07

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Uchwała 123/04
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 07 października 2004 r.

w sprawie Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych na lata 2004 – 2008 w Województwie MazowieckimNa podstawie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 590 z późn. zm. ) w związku z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych na lata 2004 – 2008 w Województwie Mazowieckim, w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zobowiązuje się Zarząd Województwa Mazowieckiego do współdziałania z organami administracji publicznej oraz organizacjami pozarządowymi w celu realizacji zadań wynikających z Programu, o którym mowa w § 1
2. Zadania wynikające z Programu, o którym mowa w § 1, będą realizowane ze środków własnych samorządu oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zasadach określonych w art. 35c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący SejmikuWojewództwa MazowieckiegoPiotr Fogler

1) zmiany tekstu jednolitego w wymienionej ustawie zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1206.
2) zmiany tekstu w wymienionej ustawie zostały ogłoszone w: Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082 oraz z 1998 r. Nr 156, poz. 1019; Nr 99, poz. 628; Nr 106, poz. 668; Nr 156, poz. 1019; Nr 106, poz. 668; Nr 137, poz. 887; Nr 162, poz. 1118; Nr 162, poz. 1126 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 486; Nr 90, poz. 1001 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 95, poz. 1101; Nr 111, poz. 1280 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 550; Nr 119, poz. 1249 oraz z 2001 r. Nr 39, poz. 459; Nr 125, poz. 1368; Nr 129, poz. 1444; Nr 154, poz. 1792; Nr 100, poz. 1080; Nr 154, poz. 1800 oraz z 1999 r. Nr 95, poz. 1101 oraz z 2002 r. Nr 169, poz. 1387; Nr 200, poz. 1679; 200, poz. 1683; Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79; Nr 90, poz. 844; Nr 223, poz. 2217; Nr 228, poz. 2262 oraz z 2004 Nr 96, poz. 959; Nr 99, poz. 1001.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) nakłada na samorząd wojewódzki obowiązek opracowania i realizacji wojewódzkich programów dotyczących wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Zaproponowany Wojewódzki Program obejmuje okres pięcioletni od 2004 r. do 2008 r. Program w sposób kompleksowy obejmuje całokształt problematyki wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, wyznacza kierunki najistotniejszych działań jakie powinny być podejmowane w województwie mazowieckim na rzecz osób niepełnosprawnych, ustalając cele strategiczne i operacyjne oraz zadania dla poszczególnych jednostek administracji rządowej, samorządowej i organizacji pozarządowych. Program powstał w oparciu o diagnozę sytuacji osób niepełnosprawnych na Mazowszu opracowaną przez Oddział Mazowiecki PFRON.
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.