Uchwały sejmiku

2004.10.07

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Uchwała 124/04
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 07 października 2004 r.

w sprawie przyjęcia dokumentu „Program polityki kulturalnej Województwa Mazowieckiego na lata 2004-2007”Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. ) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się dokument „Program polityki kulturalnej Województwa Mazowieckiego na lata 2004-2007”, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący SejmikuWojewództwa MazowieckiegoPiotr Fogler

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 63, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął do wiadomości projekt dokumentu „Program polityki kulturalnej Województwa Mazowieckiego na lata 2004 – 2007” na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2004 roku, kierując go do dalszych konsultacji. Projekt dokumentu był rozpatrywany przez Komisję Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 11 marca 2004 roku. Komisja przyjęła projekt, postulując jedynie uzupełnienie go o zapisy zawarte w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego przyjętej w roku 2001, co zostało uwzględnione w ostatecznej redakcji dokumentu. Ponadto Komisja uznała, że „projekt powinien być skierowany pod obrady Sejmiku z jednoczesnym zasięgnięciem opinii Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego”. Projekt dokumentu „Program polityki kulturalnej...” konsultowano także ze środowiskami twórczymi, które nie zgłosiły doń zastrzeżeń.
Zarysowane w projekcie dokumentu zadania Województwa Mazowieckiego w obszarze kultury nie wiążą się z postulatem radykalnego zwiększenia budżetu, poza postulatem stworzenia funduszu stypendialnego (rozdz. III, pkt b). Szczegółowej analizy potrzeb budżetowych związanych z przyjęciem dokumentu „Program polityki kulturalnej...” Departament Kultury, Promocji i Turystyki dokona w najbliższym czasie.


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 124/04
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 7 października 2004 roku


Program polityki kulturalnej Województwa Mazowieckiego
na lata 2004-2007


Zadania samorządu wojewódzkiego w obszarze kultury określa ustawa o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku. Mówi ona, że jednym z celów samorządu jest: „pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej” (Art. 11 ust. 1 pkt 1) oraz „zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu przyszłych pokoleń” (Art. 11 ust. 1 pkt 4). Ustawodawca pozostawia władzom samorządu sformułowanie strategii województwa we wszystkich obszarach, ta
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.