Uchwały sejmiku

2004.10.07

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Uchwała 125/04
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 07 października 2004 r.

w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2004 rokNa podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm. ) oraz art.109, art.112, art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm. ) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając dochody na kwotę 1.133.167.369 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do uchwały.
2. Kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje między innymi:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 56.434.300 zł;
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa w kwocie 21.703.413 zł;
3) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.522.194 zł;
4) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.925.500 zł.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając wydatki na kwotę 1.140.159.760 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6.992.391 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. Źródłem pokrycia deficytu są przychody Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Prognozę długu województwa na dzień 31 grudnia 2004 roku i lata następne stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2004 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w planie dotacji dla instytucji kultury na 2004 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7.

Wprowadza się zmiany w planie dotacji dla innych jednostek organizacyjnych na 2004 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8.

Wprowadza się zmiany w planie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne zPrzewodniczący SejmikuWojewództwa MazowieckiegoPiotr Fogler


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.