Uchwały sejmiku

2004.10.07

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Uchwała 126/04
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 07 października 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rokNa podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. 1)) oraz art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.2)) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się projekt planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący SejmikuWojewództwa MazowieckiegoPiotr Fogler

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268,
z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229, Nr 125, poz. 1363, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 166, poz. 1612 oraz z 2004 r. Nr 10, poz. 76.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Projekt planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 r. został skonstruowany w oparciu o przewidywane wykonanie planu finansowego WFGZGiK w 2004 r. oraz przewidywane wykonanie planu finansowego Powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2004 r.

Na podstawie powyższych informacji ustalono planowany stan Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na dzień 01.01.2005 r. w wysokości 3 499 tys. zł.
Przychody zostały zaplanowane w wysokości 6 916 tys. zł, w tym:
• przychody własne ustalono na kwotę 600 tys. zł, w tym wpływy z usług - 300 tys. zł i wpływy z pozostałych odsetek - 300 tys. zł,
• wpływy z przelewów redystrybucyjnych (10% odpisów z funduszy powiatowych na fundusz centralny) – na kwotę 3 158 tys. zł,
• wpływy z przelewów redystrybucyjnych (10% odpisów z funduszy powiatowych na fundusz wojewódzki) – na kwotę 3 158 tys. zł.

Wydatki planuje się w wysokości 9 004 tys. zł, w tym:
• zakup usług remontowych – prace adaptacyjne i remontowe w obiektach BGWM w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 28 i ul. Mycielskiego 21 - kwota 100 tys. zł,
• zakup usług pozostałych – prace geodezyjno – kartograficzne (w tym: z zakresu Bazy Danych Topograficznych oraz integracji mapy zasadniczej z TBD, tworzenia systemu precyzyjnego pozycjonowania GPS dla aglomeracji warszawskiej), realizacja zadań Marszałka Województwa Mazowieckiego wykonywanych przy pomocy Biura Geodety Województwa Mazowieckiego, współpraca z KBN w zakresie metodyki określenia wartości państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakup usług opieki technicznej do oprogramowania geodezyjnego, opracowanie aplikacji do zarządzania materiałami WZGiK – kwota 4 780 tys. zł,
• zakupy inwestycyjne – sprzęt i oprogramowanie (głównie do obsługi wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, skanera do realizacji zadania w zakresie integracji mapy zasadniczej z Bazą Danych Topograficznych, założenia stacji referencyjnych w ramach tworzenia sy
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.