Uchwały sejmiku

2004.10.07

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Uchwała 127/04
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 07 października 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2004-2006Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. ) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Załącznik do uchwały Nr 93/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2004-2006, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący SejmikuWojewództwa MazowieckiegoPiotr Fogler

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz Nr 116, poz. 1206.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
W związku z pojawiającymi się dodatkowymi możliwościami finansowymi budżetu Województwa proponuje się zwiększenie wprowadzenia ilości zadań do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2004-2006.
Dotychczas ze środków Samorządu Województwa na zadania ujęte w WPI na lata 2004-2006 zaplanowana została kwota 197,6 mln zł. Po wprowadzeniu zadań z listy rezerwowej i zadań dodatkowych kwota ta wzrosła do 482,7 mln zł.
Zwiększenie ilości zadań w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym stworzy większe możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych.
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.