Uchwały sejmiku

2004.10.07

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Laura Kaczyńska

Uchwała 128/04
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 07 października 2004 r.

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich i ustalenia przebiegu ulic w miastach na obszarze województwa mazowieckiego, z wyłączeniem ulic na terenie m. st. WarszawyNa podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. ) oraz art. 6 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późn. zm. 2) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zalicza się do kategorii dróg wojewódzkich i ustala przebiegi ulic w miastach na obszarze województwa mazowieckiego, określone w załączniku do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.Przewodniczący SejmikuWojewództwa MazowieckiegoPiotr Fogler

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1206.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958, Nr 12 poz. 136, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74 poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 216, poz. 1826, oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i poz. 721, Nr 80, poz. 717, Nr 200, poz. 1953 , Nr 217 poz. 2124.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Przedłożony projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich i ustalenia przebiegu tych dróg w miastach na obszarze województwa mazowieckiego, wynika ze zmian przebiegu dróg krajowych, wprowadzonych z mocy przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca br. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych w województwie dolnośląskim, kujawsko – pomorskim, mazowieckim, pomorskim, śląskim, zachodniopomorskim (Dz U. z 2004 r. Nr 60 poz. 566).
Konieczność zaliczenia pozostałej sieci dróg do odpowiednich kategorii i uporządkowania ich przebiegu, jest obowiązkiem ustawowym dla samorządów i wynika z treści art. 6, art. 6a oraz art. 7 ustawy o drogach publicznych.
Zaproponowane w projekcie uchwały zaliczenie do kategorii dróg wojewódzkich ulic w miastach wraz z ich przebiegiem, uwzględnia wnioski miejscowych samorządów w tym zakresie, jest dostosowane do funkcji jaką poszczególne ulice spełniają w układzie komunikacyjnym miast oraz do ich parametrów technicznych.
Z projektu uchwały wyłączone jest m.st. Warszawa, w którym sieć dróg wojewódzkich ustalona została Uchwałą Nr 79/39/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
Podjęcie uchwały nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych budżetu samorządu województwa.

  • Wykaz dróg wojewódzkich w miastach na obszarze województwa mazowieckiego
  • Pliki do pobrania

    Rozmiar 163 kB , Liczba pobrań: 526, Dokument programu Microsoft Word
    powrót

    Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.