Uchwały sejmiku

2004.10.07

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 129/04
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 07 października 2004 r.

w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2004 roku

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. ) i art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2004 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2004 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w: Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Nr 190, poz.1866, Nr 213, poz. 2083, Nr 220, poz. 2176, Nr 228, poz. 2255, Nr 229, poz. 2284, Dz.U. z 2004 r. Nr 23, poz. 201, Nr 33, poz. 290, Nr 54, poz. 535, Nr 58, poz. 556, Nr 66, poz. 605, Nr 72, poz. 655, Nr 86, poz. 805, Nr 93, poz. 890, Nr 113, poz. 1189, Nr 118, poz. 1231, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 148, poz. 1553.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w: Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Nr 190, poz.1866, Nr 213, poz. 2083, Nr 220, poz. 2176, Nr 228, poz. 2255, Nr 229, poz. 2284, Dz. U. z 2004 r. Nr 23, poz. 201, Nr 33, poz. 290, Nr 54, poz. 535, Nr 58, poz. 556, Nr 66, poz. 605, Nr 72, poz. 655, Nr 86, poz. 805, Nr 93, poz. 890, Nr 113, poz. 1189, Nr 118, poz. 1231, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 148, poz. 1553;


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Zgodnie z art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ) niezrealizowane kwoty wydatków zamieszczone w budżecie Województwa Mazowieckiego wygasają z upływem roku budżetowego.
Na podstawie art. 130 ust. 2 i 3 ww. ustawy Sejmik Województwa Mazowieckiego może ustalić wykaz wydatków niewygasających z upływem 2004 roku oraz określić ostateczny termin dokonania wydatku ujętego w tym wykazie. Łącznie z wykazem ustala się plan finansowy wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej.
Zgodnie z powyższym przedkłada się projekt wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2004 oraz projekt planu finansowego wydatków obejmujący następujące pozycje:
1. Dotacja dla Miasta Stołecznego Warszawy na pokrycie kosztów wykonania warszawskich badań ruchu w latach 2004 – 2006 w wysokości 300.000 zł.
Wydatkowanie tej kwoty przewiduje się na 2005 rok po zawarciu porozumienia z Prezydentem Miasta St. Warszawy.
2. Termomodernizacja budynku Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Warszawie – kwota 30.000 zł, stanowiąca 50%-owy wkład własny przy ubieganiu się o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację powyższego zadania. Umieszczenie tej kwoty w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2004 r. wynika z nie ujęcia ww. zadania na liście zadań do realizacji w 2004 r. przez WFOŚiGW w Warszawie.
3. Termomodernizacja budynku Medycznego Studium Zawodowego Nr 8 w Pruszkowie – kwota 47.000 zł, stanowiąca 50%-owy wkład własny przy ubieganiu się o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację powyższego zadania. Umieszczenie tej kwoty w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2004 r. wynika z nie ujęcia ww. zadania na liście zadań do realizacji w 2004 r. przez WFOŚiGW w Warszawie.
4. Termomodernizacja budynku filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie – kwota 35.000 zł, stanowiąca 50%-owy wkład własny przy ubiegani
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.