Uchwały sejmiku

2004.10.07

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 130/04
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 07 października 2004 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczek na prefinansowanie

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. ), w związku z art. 30g ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ) oraz Uchwałą Nr 125/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 października 2004 roku, w sprawie zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego – uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zaciąga się w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki w łącznej kwocie: 15.477.745 zł, z przeznaczeniem na prefinansowanie działań w ramach priorytetu II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i Wojewódzki Urząd Pracy jest instytucją wdrażającą, w tym na działanie:
a) 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami lokalnego rynku pracy –2.976.605 zł;
b) 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne – 6.277.114 zł;
c) 2.3 – Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa –1.784.298 zł;
d) 2.4 – Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi – 2.247.542 zł;
e) 2.5 – Promocja przedsiębiorczości – 1.109.585 zł;
f) 2.6 – Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy – 1.082.601 zł.

§ 2.

Zwrot pożyczek udzielonych na prefinansowanie nastąpi po utrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej.

§ 3.

Upoważnia się Pana Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego i Pana Bogusława Kowalskiego – Wicemarszałka, do podpisania umów pożyczek na prefinansowanie.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego zajmuje się polityką regionalną państwa i będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Będzie sprzyjać wzrostowi gospodarczemu, decentralizacji zarządzania państwem, przekształceniom strukturalnym regionów, wzrostowi urbanizacji, zwiększeniu mobilności przestrzennej ludności, zwiększeniu poziomu wiedzy i dostępu do najnowocześniejszych technologii społeczeństwa i podmiotów gospodarczych.
Jednostki sektora finansów publicznych realizujące programy i projekty finansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póżn. zm.) mogą otrzymać z budżetu państwa środki na prefinansowanie tych programów i projektów.
Oprocentowanie transzy pożyczek dla 2.2, 2.5 i 2.6, dla których Urząd Marszałkowski będzie Instytucją Wdrażającą, ustalone będzie według rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych z ostatniego przetargu w miesiącu poprzedzającym kwartał kalendarzowy, w którym są ciągnione transze pożyczki i będzie wynosiło 0,25 stawki podstawowej.
Pożyczki dla działań 2.1, 2.3 i 2.4, dla których Wojewódzki Urząd Pracy będzie Instytucją Wdrażającą, nie będą oprocentowane.
Zwrot pożyczki udzielonej na prefinansowanie nastąpi po utrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej.
Pożyczki, o których mowa będą udzielane samorządom województw na preferencyjnych warunkach, ponadto pozwolą one na nieangażowanie środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Dlatego Sejmik Województwa podejmuje uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczek na prefinansowanie.
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.