Uchwały sejmiku

2004.10.07

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 131/04
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 07 października 2004 r.

w sprawie zgłoszenia kandydata na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. ) oraz art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm. ) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zgłasza się kandydaturę Aleksandry Gwiazdowskiej na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1206.
2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 154, poz. 1800, Nr. 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, połowę składu kolegium izby stanowią członkowie powołani spośród kandydatów zgłoszonych do kolegium przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego.
W dniu 5 października pani Aleksandra Gwiazdowska zgłosiła swój wniosek o rozpatrzenie jej kandydatury do konkursu na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
Po rozpatrzeniu spełnianych przez kandydatkę ustawowych kryteriów, Sejmik Województwa Mazowieckiego podejmuje stosowną uchwałę w powyższej sprawie.
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.