Uchwały sejmiku

2004.10.07

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 132/04
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 07 października 2004 r.

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciąganego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

Na podstawie art.18 ust. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm. 1) oraz art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.2) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Udziela się Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, do końca 2005 roku, poręczenia zaciąganego kredytu, przeznaczonego na sfinansowanie ustawy „203” oraz pokrycie zobowiązań bieżących;
2. Poręczenie obejmuje kapitał podstawowy w kwocie 2.500.000 zł oraz koszty obsługi kredytu 183.250 zł, w tym odsetki w kwocie 139.500 zł, co łącznie stanowi kwotę 2.683.250 zł.

§ 2.

Źródłem pokrycia zobowiązania wynikającego z udzielonego poręczenia będą dochody własne pochodzące z tytułów udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1086, z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz.1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 128, poz. 1291.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. J. Psarskiego w Ostrołęce zwrócił się z prośbą o poręczenie kredytu w kwocie 2.500.000,- zł, na okres od października 2004 r. do końca grudnia 2005 roku. Kredyt przeznaczony zostanie na częściowe sfinansowanie postanowień wynikających z ustawy z dnia 22 grudnia 2000 roku o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz.45) oraz na bieżącą działalność. Departament Zdrowia i Polityki Społecznej popiera prośbę Zakładu.
Wielkość zawartego kontraktu na świadczenia medyczne w 2004 r. wynosi 40.458.700,- zł.
Szpitalowi grożą wyroki sądowe, obecnie 248 pracowników dochodzi swoich roszczeń z tytułu ustawy „ 203”. Skutkiem konieczności sfinansowania dodatkowych wypłat, zasądzonych wyrokami sądowymi będą milionowe wypłaty, powiększone o odsetki od nieterminowych płatności i ewentualne koszty sądowe i komornicze. Konieczność sfinansowania zaległych wypłat dla pracowników spowoduje załamanie płynności finansowej Szpitala.
Poprawę sytuacji ekonomicznej SZPZOZ upatruje w zwiększeniu stawek za usługi medyczne oraz ich ilości, a także w odzyskaniu należności, które Szpital dochodzi w drodze postępowania sądowego:
- od NFZ i Skarbu Państwa z tytułu wypłat dokonanych jako realizacja ustawy „203” – kwota 6.321.814,34 zł,
- od NFZ z tytułu wykonania świadczeń zdrowotnych ponad limit w 2002 r. i 2003 r. w łącznej kwocie 1.504.810 zł,
- od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nie sfinansowania działalności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Ostrołęce w okresie 10-30 grudnia 1998 r. kwoty 1.765.313,34 zł.
Dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. J. Psarskiego w Ostrołęce jedyną szansą pozyskania kredytu na uregulowanie zaległych wynagrodzeń i ograniczenia dodatkowych kosztów związanych z ich wypłatą jest zaciągnięcie kredytu z zabezpieczeniem jego spłaty w formie poręcz
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.