Uchwały sejmiku

2004.11.10

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 148/04
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 10 listopada 2004 r.

w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2004 rok

Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1590 ze zm. / oraz art.109, art.112, art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148 ze zm. / - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając dochody na kwotę 1.161.537.919 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do uchwały.
2. Kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje między innymi:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 64.964.300 zł;
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa w kwocie 36.603.413 zł;
3) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.802.194 zł;
4) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 7.561.050 zł.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając wydatki na kwotę 1.168.530.310 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Prognozę długu województwa na dzień 31 grudnia 2004r. i lata następne stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2004 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w planie dotacji dla instytucji kultury na 2004 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7.

Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 9.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu po

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w DZ.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w DZ.U. z 2003r.Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
1. DOCHODY (+24.323.944 zł)

Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2004 rok polegające na zwiększeniu dochodów o kwotę 24.323.944 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (+4.583.394 zł)
Rozdział 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (+4.583.394 zł)
Na podstawie decyzji 115 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 września 2004r. w sprawie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego zwiększa się plan dochodów w § 6513 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę 4.583.394 zł.

Dział 600 Transport i łączność (+12.525.000 zł)
Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (+12.500.000 zł)
Na podstawie decyzji Nr 151 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 października 2004 r. w sprawie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego zwiększa się plan dochodów w § 6530 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa o kwotę 12.500.000 zł.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie (+25.000 zł)
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.000 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Sulejówek na przebudowę skrzyżowania ul. Piłsudskiego (droga woj.. Nr 638) z ul. Idzikowskieo w m. Sulejówek.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+2.400.000 zł)
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+2.400.000 zł)
Na podstawie decyzji 132 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 października 2004r. w sprawie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego zwiększa się plan dochodów w § 6530 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa o kwotę 2.400.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+4.815.550 zł)
Rozdział 92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe (+922.600 zł)
Na podstawie Porozumienia Nr 90 z dnia 30 września 2004 r. pomiędzy Mini
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.