Uchwały sejmiku

2004.11.10

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 149/04
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 10 listopada 2004 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczek na prefinansowanie

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. ), w związku z art. 30g ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zaciąga się w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki w łącznej maksymalnej wysokości: 230.163.645 PLN (słownie złotych: dwieście trzydzieści milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści pięć), z przeznaczeniem na prefinansowanie działań w ramach priorytetu II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i Wojewódzki Urząd Pracy jest instytucją wdrażającą, w tym na działanie:

2.1 - Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie – 50.947.448 PLN
2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne – 63.305.710 PLN
2.3 - Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa – 30.539.968 PLN
2.4 - Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi – 38.468.844 PLN
2.5 - Promocja przedsiębiorczości – 23.739.509 PLN
2.6 - Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy – 23.162.166 PLN

§ 2.

Kwoty pożyczek zaciągniętych w poszczególnych latach budżetowych będą określały uchwały budżetowe na kolejne lata obrachunkowe.

§ 3.

Zwrot pożyczek na prefinansowanie nastąpi po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej.

§ 4.

Uchyla się Uchwałę Nr 130/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 października 2004 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczek na prefinansowanie.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę Nr 130/04 z dnia 7 października 2004 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczek na prefinansowanie działań w ramach priorytetu II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na 2004 rok, w łącznej kwocie: 15.477.745 zł.
Ponieważ podpisane z Wojewodą umowy finansowania działań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 dotyczą finansowania działań w łącznej kwocie 314.180.488 PLN to jest w łącznej kwocie alokacji 2004-2006, w tym:
- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 230.163.645;
- ze współfinansowania budżetu państwa – 84.016.843;
zmienia się uchwałę Nr 130/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 października 2004 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie, zaciągając pożyczki na prefinansowanie w kwocie: 230.163.645 PLN
Bank Gospodarstwa Krajowego będzie stawiał pożyczki do dyspozycji w terminach i kwotach określonych harmonogramem płatności. Kwota wykorzystanej pożyczki w poszczególnych latach budżetowych będzie więc uzależniona od stopnia zmian harmonogramu.
W związku z powyższym uchwała budżetowa na poszczególne lata obrachunkowe będzie określała kwoty pożyczek zaciągniętych w danym roku kalendarzowym.
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.