Uchwały sejmiku

2004.11.10

Autor: Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 150/04
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 10 listopada 2004 r.

w sprawie przystąpienia Województwa Mazowieckiego do Zgromadzenia Regionów Europejskich

Na podstawie art. 18 pkt. 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) oraz § 93 ust. 2 Statutu Województwa Mazowieckiego - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Sejmik Województwa Mazowieckiego wyraża wolę przystąpienia Województwa Mazowieckiego do Zgromadzenia Regionów Europejskich.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Fogler

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Zgromadzenie Regionów Europejskich (The Assembly of European Regions) jest organizacją zrzeszającą reprezentantów ok. 300 regionów z 25 państw Europejskich.
Główne cele Zgromadzenia to przede wszystkim umocnienie politycznej reprezentacji regionów we władzach instytucji europejskich i rozwój współpracy międzyregionalnej. Organizacja reprezentuje interesy regionów Europy zaangażowanych w rozwój demokracji, solidarności i współpracy międzyregionalnej w całej Europie.
Rezultatem działań Zgromadzenia było powstanie w 1994 r. Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych, a w 1995 r. - Komitetu Regionów.
Od początku lat 90-tych organizacja angażuje się w prace nad rozwojem demokracji i wspólnoty regionalnej w krajach Europy Środkowowschodniej. Przyjęta w 1998 r. "Strategia 2000 dla regionów Europy" ma na celu przede wszystkim przyśpieszenie procesu regionalizacji (w perspektywie rozszerzenia Unii Europejskiej) spójności politycznej, ekonomicznej, socjalnej i terytorialnej w Europie, a także promocja i rozwój wspólnoty międzyregionalnej w różnych dziedzinach (np. kulturalnej, ekonomicznej i socjalnej) poprzez transfer wiedzy technicznej i wymianę doświadczeń.
W chwili obecnej członkami Zgromadzenia Regionów Europejskich są następujące Regiony członkowskie z Polski: Województwo Dolnośląskie, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Województwo Małopolskie, Województwo Opolskie, Województwo Śląskie, Województwo Świętokrzyskie, Województwo Wielkopolskie.
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.